Schackärspeletsomslutar

509

Studier harvisatattefterenstadigschackdietökar din uppmärksamhet, förbättrardittminneochförbättrardinatänkandefärdigheter. Schackärverkligenenträningförsinnet! Men vadkandetgöraförvårtsociala liv? Om schackkanförbättravårttänkande, kandetspelaen roll förhur vi interagerar med varandra?

hälsosamtochgivande liv

Trodetellerej, enav de mångafördelarna med attspelaschackärattdetförbättrarvårkänslaför sport och social interaktion. Dettakaninteunderskattas. Idrottsutbildninghandlarintebara om attlära sig korrektasätt, detärenviktiglivsfärdighet, särskiltförattutvecklasinnet. Frågabarakroppsövningslärarna Christine Nocheoch Kim Yong Shim från Indianapolis, somupptäckteatt leva etthälsosamtochtillfredsställande liv kräveratt man hittarsättattvarapositiva med demomkringoss. Sport och god social etikhjälper dig attskydda dig mot den destruktiva “vinn till varjepris” -mentalitetsom, om den lämnasoprovad, kanutvecklas till aggressivaochantisocialabeteendenochvanor.

Detkantyckaskonstigtattettspelsomschackkangöravadsomhelstförattuppmuntra social utveckling. Schackärettspelsomvanligtvisspelasitystnad, med minimal interaktionmellanspelare under spelet. Detär dock just dessakonventionerochetikettersombyggerenkulturav sport.

respektoch integritet

I schackärrespektochintegritetlikaviktigtsombitarnapåbrädet. Vidarrar med våramotståndareföreocheftermatchen, oavsett om resultatetärpositivtellerinte. Alladeltagare, inklusiveåskådarna, hållstystasåattspelarekanfokuserapåsinaindividuellaspel. Närspeletäröverskryterviintenär vi vinnerellerskryterintenär vi förlorar – vi behandlaralltidvåramotståndare med respekt.

Som Douglas Williamsfrån National-Louise University kommerattsägaärdethärformellaavtal – attföljadessaavtalochrespektfullkommunikation med våramotståndareföreochefteren match uppmuntrar till god träning. Även de minstasakerna, somatthjälpavarandraattskapaenstyrelseellerattbestämmavemsomkommerattvaravilkensida, ärallapositivasocialainteraktionersomstärkervårförmågaattumgåsochbyggaosssomsocialavarelser.

Detär precis vadschackgjordeförmig. När jag börjadespelatävlingsschackför min skolavar jag bara 9 årgammal. Jag ärintesåstoltöveratterkännadet, men jag saknadeetikett vid den tiden. Om jag vinnervill jag visa uppnågonsomharturenattvara med. Somtittareskulle jag görahatiskakommentareromandrasspel – ävennär de speladedem! Detvärstaavalltblevatt jag slog såhårtochsågatt den förlorandematchenbaravarettslöseri med tid. Tidigtpå min schackresavar jag enmotbjudandespelareochpinsamföljeslagare.

Den godanyhetenärattidrott, somallaandrafärdigheter, kanundervisas, övasochbehärskas. Jag speladetävlingsschack tills jag var 17 år. Jumer du spelar, destomervänjer du dig vid känslanavattvinnaochförloraochinteragera med andra. Med hjälpav mina tränare, schackdomareoch till och med mina lagkamraterlärde jag miginte bara hur man ären bra sport, utan jag lärdemigocksåvärdetbakom det. Jag insågattdetvarenmyckettrevligareupplevelseattspelacivilaspel med en mild motståndareännågonting jag hade gjorttidigare. Jag förbättrade min speletikochupptäcktesnartattdetbästa med schackärattspelaspelet, intenödvändigtvisattvinna – ochdettabättresamhälleledervanligtvistillbättrespel.

Schackharförbättratmigsom person. Detlärdemigvärdetavträningochförbättrade min förmågaattinteragerasocialt med andra. Detlärdemigattdetfinnsviktigaresakeränattvinnaochhur man skabehandlaandra, ävenmotståndare, positivtochartigt.

Schack och kasino – är det värt det?

När människor börjar spela schack är en av de första sakerna de lär sig det strategiska inslaget i spelet. Detta inkluderar inte bara strategi och taktik, utan också många lär sig vikten av att använda sina sinnen för att fatta beslut i varje schackspel. Även om det kanske låter dumt för många först, när man tar hänsyn till hur viktigt schack är för världen, är det tydligt hur viktigt det är att vinna ett schackspel. Att spela schack är en fantastisk mental träning för alla som vill vara mentalt tuffa. Det utmanar dig att använda ditt sinne för att lösa problem och tänka logiskt om en situation. Många av de drag som en spelare gör är baserade på kalla hårda fakta och verkliga livsstrategi snarare än bara ren känsla eller intuition.

Förutom att spela schackspel har spelare varit kända för att njuta av den mentala stimulansen som kommer med spelet. Många spelare har berättat historier om hur spelet har hållit dem i god fysisk form, samtidigt som de har chansen att koppla av efter en lång dag på jobbet eller skolan. Även om det är kul att spela spelet och det ger dig en möjlighet att spela, inser många inte hur beroendeframkallande spelet faktiskt kan vara. Medan många spelare kommer att säga att de bara spelar några spel här och där, om du fortsätter att spela ett tag kommer du att märka att du faktiskt börjar bli dragit in i själva spelet.

Medan det finns många människor som bara spelar spelet för att de tycker om den mentala utmaningen som det ger dem, finns det andra som verkligen ser schackspelet som ett sätt att hålla sig i bättre fysisk skick genom att utöva sin hjärna och träna sin kropp på samtidigt. Det finns många sätt att spela schack och oavsett om du väljer att spela på ett kasino, ett hemmamatch eller online norgesautomaten.casino så är du säker på att du hittar ett spel som du kommer att finna både intellektuellt stimulerande och roligt. Kom bara ihåg att det inte finns någon gräns för hur mycket du kan lära dig av schack, så även om du bara spelar en gång om året, är du säker på att ta upp några nya strategier som du kan använda nästa gång du spelar!