Schack: Välj den bästatränaren

477

När barn bliräldrekommermångaattsökaoch delta itävlingsidrott. Dettaärennaturligochhälsosamutvecklingsomböruppmuntras. Tävlingsidrottförbättrarvårsjälvkänsla, stärkervårtsjälvförtroendeochutvecklarvårförmågaattarbetainomett team. Mångaskolorerkännersportensvärdeochgersina barn enmängdolikaidrottsmöjligheter.

Men barn behövervägledning. Nästanvarjeskolaochidrottsföreningharenlagtränarevarsuppgiftärattutbildaochutbildaspelarnaisitt lag. Betydelsenavdenna position kaninteunderskattas. Barn ärberoendeav sin tränare. De letareftertrenderochtrender. Därförärdetabsolutnödvändigtattdina barns tränareärrätt man ellerkvinnaförjobbet, eftersomditt barns sportupplevelsekommerattpåverkasihög grad avderasbeslutochbehandlingenavderas lag.

Såvadska man letaefternär man letarefterentränare? Hurväljer du bra tränarefråndåliga? Detfinnsflerasakeratttänkapå. Någraav de viktigasteharsammanställtsnedan.

Nummerett: Vadförsöker din tränareåstadkomma?

Varjetränareharenannanträningsmetodochenannanpersonligstil. Inga tvåärexaktlika. Men de flestatränarekansärskiljasgenomsittsvarpå den härenklafrågan: Hurdefinierar du framgång?

Tränaresomsvararattframgångbestämsavderas lags intäkterkallasoftaför Transaction Coaches.

De vanligasteegenskaperna hos entransaktionscoachär:

Görframgångtill den viktigastekatalysatorn, med behandlingavspelare, föräldrarochspelsomspeglardetta;

Fokuseraderasansträngningarpåattökaindividuellaspelaresskicklighetochprestanda;

Ta lagbeslutbaseratpåvadsomökarlagetssannolikhetattvinna. Och den

Barn tränarförattvinna. Hurdettauppnåsäroftaettsekundärt problem.

Transaktionsbussarsesoftasom “bra” tränareeftersom de kanuppnåanmärkningsvärdaresultatsomvanligtviskommeri form avfältsuccéochvinnandetroféer, troféerochmedaljer.

“Varjetränarehar sin egenstil”

Detfinns dock enannanpopulärträningsmetoddärtränareninteserattvinnaellerenssjälvasportenärettstort problem. De ser sport somettsättför barn attintebara ha kul, utanocksåattlära sig värdefullalektionerochfärdigheter under helalivet. Detviktigastefördessatränareärattstimuleraförändringhos spelarenochintebaragöradem till bättrespelareutanockså till bättremänniskor. Dessabussarärkändasomtransformationsbussar.

De vanligasteegenskapernai Transformative Coaches är:

Utvecklaspelareförattblibättremänniskor;

De villförbättrasinaspelareinomalladelaravlivetpåochutanförplanen.

Ge teametenförebild;

Teambuilding.

Främjalagarbete

Behandlaspelare med respektochvärdighetoavsettresultatetavmatchen; Och den

Livslektioner – Hur man ärblygsamiseger, artiginederlagochvärdetav god sport.

Transferbussarharettblandatrykte. Även om de vanligtvisharen bra relation med sitt lag ocharbetarhårtförattskapaenpositivmiljöförsinaspelare, uppnår de intealltid den seger du förväntar dig aven “bra” tränare. Faktumärattmångatransformationscoacherunderskattarviktenavattvinna, särskiltjämfört med sakersomattlära, delaoch ha kul. Somettresultatsestransformationsbussariblandsom “dåliga” tränare, eftersomderasresultatintealltidleder till segrarpåplanen.

Attvetavad din tränarevärderarärmycketviktigt. Påytansertransaktionsbussarperfektuteftersom de kanlovaochlevererasynligaresultat. Men somvikommerattfåredapåärdetkanskeinte de resultatsom barn letarefterellerensbehöver.

Fördetandra: Vadvilldina barn ha från sport?

Närvitränar barn måste vi kommaihågvarförbarnetvardäriförsta hand. Oavsettvårakänslorförtävlingsidrottmåstevikommaihågattdetislutändanhandlar om barnensjälva. Varförspelar de sport? Vadhoppas du kunnagöraavdet?

Enstudieav George Washington University försöktesvaraexaktpådennafråga. Enungdomsfotbollsgruppställdesenseriefrågoromderasdeltagandeitävlingsidrott. Påfråganvarför de valdeatttränasvarade 90%:

Schack och kasino – The Ultimate Feud!

Finns det ett sätt att njuta av schackspelet utan att faktiskt komma in på kasinot? Om du är som jag hade du förmodligen din del av insatser med blackjackborden i den lokala baren eller spelautomaterna på det lokala kasinot. Även om dessa platser är roliga och kan ge oss ett bra surr, kan de också vara mycket stressande och beroendeframkallande. När allt kommer omkring, när vi först satsar, måste vi vanligtvis vänta tills vi har tillräckligt med pengar på våra händer så att vi kan spela bort. Men vad många inte inser är att det finns många sätt att njuta av schackspelet utan att behöva riskera något av dina hårt förtjänade pengar. Nedan följer några sätt på vilka du kan njuta av ett bra schackspel utan att någonsin röra en krona:

Först och främst, om du har en internetanslutning på din dator, bör du redan veta att det finns en mängd olika webbplatser på internet som låter dig spela detta populära spel gratis. Vissa av dessa webbplatser kallas “spelrum”, medan andra kallas “gratissidor”. Ett “spelrum” kommer vanligtvis att innehålla en mängd olika bordsspel, medan en “rullplats” enbart kommer att fokusera på schackspelet. Även om dessa två typer av webbplatser ger dig möjlighet att spela gratis, är den enda begränsningen som de placerar på dig möjligheten att se de andra som spelar på webbplatsen. Det betyder att du ofta kan spela gratis mot några av de bästa spelarna på sajten!

För det andra, medan de flesta är medvetna om att du kan spela spelet gratis på flera olika kasinohotell runt om i landet, kanske du inte inser att du faktiskt kan njuta av spelet ännu mer när du faktiskt går till ett kasino. Tro det eller inte, det finns bokstavligen dussintals olika casinohotell över hela världen. Förutom att erbjuda dig chansen att spela ett gratis schackspel mot andra, låter några av dessa hotell dig också sitta ner och spela spelet mot dealern för riktiga pengar! Nu kanske du tänker att det skulle vara omöjligt för dig att faktiskt gå in på ett kasino, än mindre betala pengar för att spela ett schackspel mot en återförsäljare, men sanningen är att du verkligen inte behöver! Det finns bokstavligen hundratals olika casinohotell över hela USA, vilket innebär att du kan spela ditt favoritspel för riktiga pengar i nästan alla kasinon över hela landet!

Kolla in https://kaikkipokerista.com för mer info.