Rilton Cup 2018-19 iSverige

470

Viserinteoftatopprankadeien stark turneringsomvinnersjälvaturneringen. Den 48: e upplaganavRealton Cup vannav den israeliskatoppfröna General Motors TamirNabati, somfick 8,0 / 9 poäng. Varjeårlockardettaevenemangkraftfullaschackspelarefrånhelavärlden, och den här 48: e upplaganvarinteannorlunda. Totaltsatte 398 deltagareiallastorlekarettnyttrekordi sin 48-åriga historia. Dessutomtilldeladestiokriterier vid evenemanget, vilketgjordedettillenstorframgångförarrangörerna. För den härartikelndeladeRupaliMullick, somvarnärvarandepåplatsen, endetaljeradfotoreportageavevenemangetsamtflerafotointervjuer.

Den 48: e RealtonCupenägde rum från 27 december 2018 till 5 januari 2019 i Stockholm, Sverige, påScandic Continental Hotel iettbekvämtlägenäracentralstationenihjärtatav Stockholm. Turneringensnamnkommerfrån den sena Dr. Tory Rillton, somocksåvarschackspelare. Detfinnsenmycketintressanthistoria om hurdennaturneringkom till. Nedanföljerettutdragfrånboken ‘Goals and the Tournament – The Story of the Reelton Cup’ av IM Jesper Hall, sompublicerades 2007 ochocksåpubliceradespåChessBase India 2 årtidigare.

“Ensommardag 1971 utbyttes post till 12 000 krförarrangörernaavdetlokala Stockholm Open Chess Championship.” “Gören stark turnering” kortainstruktionerharinkluderats. Postutbytetkomfrån Dr. Tore Rilton, en man somknappt vet hur man serut.Detmottogsnärarrangörernaförsökteskickaettbrevtillgivarenföratttackagivarenförvilken de hade fåttnyheternanär de ringde. De hälsadesaventorrsekreteraresröstsomsaattläkareninte hade fåttnågrasamtaloch de endaarrangörernasomkunde se donationendöpteturneringen till Rillton Cup.

Rilton Cup-historia

Tory Rayton dog tolvårsenare. Sedan minnesfondenför Dr. d. Rleton rev uppenstor summa pengar. StiftelsenshuvudsakligauppgiftvarattsäkrafinansieringenavRealton Cup-turneringenhelatiden. “”

DetbästafröetiRhelton Cup detåretvar den storaisraeliskakaptenen General Motors TamirNabati, somvarobesegradochvannmästerskapet med stiloch tog sin sista match mot General Motors Under Liang i Amerika med svartabrickorisistaomgångenoch 8 He vann med poängen 0/9, dökupp vid 2885 Eloochfickettkontantprispå 20 000 SEK

Pris

Turneringendeltogav 160 deltagareiRilton Cup-huvudtävlingen (över 2200 Elo), 151 ibetyg under 2 100 och 87 ibetyg under 1 800. Av de 160 deltagarnaiRilton Cup-huvudtävlingenfannsdet 26 GM och 34 IM, 5 WGM och 4 WIM, vilketgjordedetta till ettmyckethögpresterandeevenemang med ettgenomsnittligtbetygpå 2320 – ettdrömevenemangfördemsomletarefterriktmärken!

Andraplatsengick till den lokalafavoriten General Motors, Sveriges Tiger Hilarp-Pearson, somfick 7,0 / 9, ochtredjeplatsengick till den ryska GM-veteranen Sergey Volkov, somocksåfick 7,0 / 9, men pågrundavresultatetavandra, slog matchen paus mellandemblev. .