Det svenskaschacket SchackiSverige

484

Svenskaschackförbundetuppskattarattcirka 2,7miljonersvenskarkanspelaschack. Av dessa 2,7miljonerföljer 250 000 regelbundetschacknyheteritidningarellerpå Internet.

Svenskaschackförbundet

Svenskaschackförbundet (SverigesSchackförbund, SSF) kanvaraenmedlemsorganisationförlänsförbundochschackklubbariSverige. SSF harcirka 40 000 medlemmari 1 000 klubbari 24 län

Eftersom 36 000 avdemärungamänniskor, detvillsäga 25 årelleryngre, kan man sägaatt SSF börsessomenoberoendeungdomsförening.

SSF grundades 1917 avdåvarandepresidentenförStockholmsschackförbund Ludwig Kolligen (StockholmsSchackförbund). Måletvarattökaintressetförschackochökakompetensnivån hos landetselitspelare.

Svenskaschackförbundetsaktiviteter

Svenskaschackförbundetförvaltasavenvaldstyrelsepå 9 personer. Ordförandeframtill 2020-konferensen är Ted Jimzel, Stockholm.

Arbeteti SSF ärindelatiflerakommittéersom bland annatharföljandeuppgifter:

Allsvenskan (“All-Swedish”) är den svenskaliganochbeståravElitserien (“Elite Series”), Superettan (“Super One”) och Division 1 till 3. Totaltspelarcirka 175 lag iAllsvenskan.

Genomklubbchef Peter Bergstrom väljer SSF lag för de storainternationellalagturneringarna: Chess Olympiad och Lag EM (European Team Championships).

SSF ansvararföratt delta iinternationellautbytenpåbåde junior och senior. SSF anordnarocksånationellaturneringar, varsviktigasteärattSchack-SM (“Swedish Chess Championship”). Schack-SM äreninhemskklubbochelitmästerskapsomäger rum varjesommariniodagar.

Påungdomssidanhålls SM-turneringarvarjeår, inklusiveförskolbarn, flickorochskollag. I Tränarskolanutbildasnyaungaledarevarjeåröverhelalandet.

Svenskaschackförbundetpublicerar sin medlemstidning “Tidskriftförschack” ochansvararför den dagligarapporteringenpå www.schack.se.

SchackiSkolan (“Schackiskolan”) ochSchackfyran (“De fyraschackarna”)

SchackiSkolanochSchackfyrankanförnärvarandevara de viktigasteaktiviteternaisvenskaschackförbundet.

Idagfinnscirka 750 skolschackklubbarochvarjeårdeltar 15 000 barn ienavShakefiransmångakvalrunder.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.