Det svenskaschacket SchackiSverige

529

Svenskaschackförbundetuppskattarattcirka 2,7miljonersvenskarkanspelaschack. Av dessa 2,7miljonerföljer 250 000 regelbundetschacknyheteritidningarellerpå Internet.

Svenskaschackförbundet

Svenskaschackförbundet (SverigesSchackförbund, SSF) kanvaraenmedlemsorganisationförlänsförbundochschackklubbariSverige. SSF harcirka 40 000 medlemmari 1 000 klubbari 24 län

Eftersom 36 000 avdemärungamänniskor, detvillsäga 25 årelleryngre, kan man sägaatt SSF börsessomenoberoendeungdomsförening.

SSF grundades 1917 avdåvarandepresidentenförStockholmsschackförbund Ludwig Kolligen (StockholmsSchackförbund). Måletvarattökaintressetförschackochökakompetensnivån hos landetselitspelare.

Svenskaschackförbundetsaktiviteter

Svenskaschackförbundetförvaltasavenvaldstyrelsepå 9 personer. Ordförandeframtill 2020-konferensen är Ted Jimzel, Stockholm.

Arbeteti SSF ärindelatiflerakommittéersom bland annatharföljandeuppgifter:

Allsvenskan (“All-Swedish”) är den svenskaliganochbeståravElitserien (“Elite Series”), Superettan (“Super One”) och Division 1 till 3. Totaltspelarcirka 175 lag iAllsvenskan.

Genomklubbchef Peter Bergstrom väljer SSF lag för de storainternationellalagturneringarna: Chess Olympiad och Lag EM (European Team Championships).

SSF ansvararföratt delta iinternationellautbytenpåbåde junior och senior. SSF anordnarocksånationellaturneringar, varsviktigasteärattSchack-SM (“Swedish Chess Championship”). Schack-SM äreninhemskklubbochelitmästerskapsomäger rum varjesommariniodagar.

Påungdomssidanhålls SM-turneringarvarjeår, inklusiveförskolbarn, flickorochskollag. I Tränarskolanutbildasnyaungaledarevarjeåröverhelalandet.

Svenskaschackförbundetpublicerar sin medlemstidning “Tidskriftförschack” ochansvararför den dagligarapporteringenpå www.schack.se.

SchackiSkolan (“Schackiskolan”) ochSchackfyran (“De fyraschackarna”)

SchackiSkolanochSchackfyrankanförnärvarandevara de viktigasteaktiviteternaisvenskaschackförbundet.

Idagfinnscirka 750 skolschackklubbarochvarjeårdeltar 15 000 barn ienavShakefiransmångakvalrunder.